REMINDER: 留言的規定

近日收到不少留言要審批, 但相信留言者會好奇怪, 點解咁耐都無POST 出嚟, 乜唔係言論自由嘅咩?
無錯, 言論自由係現代文明社會之必須,亦係香港「仲係香港」嘅至重要因素,因此這處全開放留言功能。但亦避免濫用同五毛, 會有「審批」程序, 已在頁頂標明

為免啲人心急, 或者賴响頂睇唔到, 我早已响頁底簡明多一次。

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*